Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)

Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • tai lieu nghien cuu106Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

  Số trang: 344 trang

  Xuất bản: Tháng 4 – 2016

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong năm năm tới: tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa  bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

  Cuốn Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên) nằm trong bộ tài liệu học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức xuất bản.

  Tài liệu gồm 3 chuyên đề, giúp người đọc nắm chắc cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm cơ bản trong các văn kiện, cũng như việc vận dụng nó vào công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

  -         Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng

  -         Chuyên đề 2: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2016-2020

  -         Chuyên đề 3: Về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

   


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ