Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)

Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
Số trang: 279 trang
Giá tiền: 98.000 đ
Xuất bản: 10/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân được phản ánh sinh động thông qua hoạt động thực tiễn, trong cuộc sống, trong con người Hồ Chí Minh, và quan trọng hơn là trong phong trào cách mạng của cả dân tộc, trong sự nghiệp vĩ đại mà Người đã cùng dân tộc mình tạo dựng nên trong thế kỷ XX.

  Cuốn sách Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai), phân tích mối quan hệ giữa dân và nước trong lịch sử; chỉ ra những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn mới.

  Trong lần xuất bản thứ hai này, cuốn sách được chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật một số nội dung mới theo tinh thần các nghị quyết của Đảng. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ