Thường thức về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Quyển 1 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Thường thức về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Quyển 1 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 136 trang
Giá tiền: 40 đ
Xuất bản: 12-2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về quá trình thành lập và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt hơn 90 năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách Thường thức về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm 3 quyển

  Bộ sách nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm “Nghiên cứu, tổ chức biên soạn bộ sách phổ thông về tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước” năm 2020, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì biên soạn và thuộc Tủ sách Thường thức chính trị, bao gồm nhiều cuốn sách khổ nhỏ thuộc nhiều nhóm vấn đề nghiên cứu khác nhau.

  Quyển 1 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời do GS.TS. Mạch Quang Thắng làm Chủ biên, cùng tập thể các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử Đảng thực hiện.

  Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần:

  Phần thứ nhất: Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX  đến đầu thế kỷ XX.

  Phần thứ hai: Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Phần thứ ba: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Tập sách được trình bày một cách khoa học, ngắn gọn, nội dung dễ hiểu theo từng cụm vấn đề, sự kiện lịch sử, là tài liệu phổ cập những kiến thức cơ bản cho bạn đọc trong việc tìm hiểu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ