Thường thức về xây dựng Đảng: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Thường thức về xây dựng Đảng: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 147 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trình bày giản dị, ngắn gọn, dễ hiểu cuốn sách Thường thức về xây dựng Đảng: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm “Nghiên cứu, tổ chức biên soạn bộ sách phổ thông về tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước” năm 2020, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì biên soạn và thuộc Tủ sách Thường thức chính trị, bao gồm nhiều cuốn sách khổ nhỏ thuộc nhiều nhóm vấn đề nghiên cứu khác nhau.

  Cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng Cộng sản

  Chương II: Tư tưởng của V.I. Lênin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân

   Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 187.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, TS. Vũ Văn Hậu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Vũ Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 248.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
  Giá tiền: 121.000 đ