Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Nhiều tác giả
Số trang: 236 trang
Giá tiền: 32.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề bản chất giai cấp công nhân của Đảng và đề ra các chủ trương, giải pháp giữ vững và tăng cường bản chất ấy, xem đó là yêu cầu sống còn của Đảng, nhờ đó Đảng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từng bước giành độc lập dân tộc và đưa đất nước tiến lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng kiên định, mẫu mực trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

  Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, việc tiếp tục khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng và tăng cường bản chất ấy là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nghiên cứu, tìm giải pháp tăng cường lãnh đạo và sức chiến đấu cao trong điều kiện hiện nay thực sự là vấn đề rất cấp thiết và cấp bách cả về lý luận và thực tiễn.

  Cuốn sách Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, do Viện Xây dựng Đảng là cơ quan chủ trì. Cuốn sách đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản; phân tích thực trạng bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam và thực trạng hoạt động tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta từ năm 1986 đến nay; đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta trong những năm tới.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu và tham khảo bổ ích cho các nhà nghiên cứu, cán bộ hoạt động thực tiễn và đông đảo bạn đọc. 

  Hải Bình

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ