Tổng tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tổng tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 620 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh; nội dung các chuyên đề, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2003 đến năm 2020.

  Cuốn sách là tài liệu có giá trị, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hệ thống, khái quát được những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; trên cơ sở đó chủ động học tập và làm theo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Đó cũng là những hành động để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, vào chế độ xã hội chủ nghĩa; thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Độc giả có thể nghiên cứu, tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ