Truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0

Truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0
Tác giả: PGS.TS. Lê Thanh Bình
Số trang: 600 trang
Giá tiền: 347.000 đ
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  “Làm cho thế giới hiểu biết hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, tăng cường xây dựng lòng tin với các quốc gia trên thế giới, đưa quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững, qua đó nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội...” - đó là mục tiêu quan trọng đã được đặt ra trong Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Để đạt được mục tiêu trên, cần thực hiện rất nhiều chiến lược khác nhau, trong đó có việc sử dụng truyền thông, ngoại giao kết hợp với áp dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó, tạo tiền đề, cơ sở đưa văn hóa nước ta đến với thế giới, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của đất nước.

  Cuốn sách Truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa. Nội dung cuốn sách đề cập những vấn đề lý luận, thực tiễn về truyền thông văn hóa, ngoại giao văn hóa và những bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về truyền thông và ngoại giao văn hóa, từ đó, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao năng lực truyền thông và ngoại giao văn hóa - một trong những mũi nhọn đưa đất nước phát triển về mọi mặt.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của nhiều độc giả về công tác truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Thuận
  Giá tiền: 274.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Việt Phương
  Giá tiền: 102.000 đ
  Tác giả: TS. Khúc Minh Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Chiến lược Chuyển đổi số
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Phạm Đức Dương và TS. Châu Thị Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn
  Giá tiền: 72.000 đ