Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự kế thừa, vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

Ngày đăng: 17/10/2021 - 09:10

Cán bộ và công tác cán bộ giữ vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ của Đảng, cho đó là “cái gốc” của sự nghiệp cách mạng. Trong tác phẩm nổi tiếng Sửa đổi lối làm việc, Người đã chỉ rõ: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng, phải biết cách lựa chọn, sử dụng và không ngừng bồi dưỡng cán bộ để cái vốn quý đó ngày càng to lớn lên theo yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng. Hệ thống các quan điểm trong tư tưởng của Người về công tác cán bộ là sự kết hợp tinh tế giữa lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin với thực tiễn cách mạng Việt Nam, trở thành cơ sở lý luận và thực tiễn để Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu đặt ra trong từng thời kỳ cách mạng trước đây và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay.

Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự kế thừa, vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

Nhằm góp phần khai thác, vận dụng những giá trị của di sản Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ xuất bản cuốn Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự kế thừa, vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Cuốn sách tập hợp hơn 30 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận phần lớn đã đăng trên Tạp chí Tổ chức nhà nước trong thời gian qua. Dù được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau, các bài viết đều tập trung phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự kế thừa, vận dụng tư tưởng đó vào thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay.

Là chuyên gia hàng đầu của nước ta nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS.TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm rõ vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ phục vụ sự nghiệp cách mạng. GS.TS. Hoàng Chí Bảo cho rằng, Đức và Tài, chính trị và chuyên môn, “Hồng” và “Chuyên” là quan niệm tổng quát về tiêu chuẩn cán bộ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở cán bộ đảng viên phải ra sức rèn luyện, trau dồi trong hoạt động thực tiễn. Đồng thời nhấn mạnh, xác định đúng tiêu chuẩn cán bộ là cơ sở để tiến hành mọi hoạt động cần thiết của công tác cán bộ gắn liền mật thiết với công tác tổ chức, nhất là giáo dục, rèn luyện cán bộ, từ đó xem xét, đánh giá, bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, thúc đẩy phong trào cách mạng tiến lên giành thắng lợi.

Từ tầm nhìn của một nhà nghiên cứu triết học, GS.TS. Trần Văn Phòng đã khái quát sự kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước từ đổi mới đến nay. Theo GS.TS. Trần Văn Phòng, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta chú trọng kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, thể hiện qua: Một là, vị trí, vai trò của cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Hai là, vai trò, yêu cầu đối với người làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Ba là, đánh giá, lựa chọn và chính sách đối với cán bộ; Bốn là, xây dựng Đảng về đạo đức. Giáo sư nhận định, vẫn còn nhiều việc chúng ta phải tiếp tục học tập, làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên” như mong ước của Người.

PGS.TS. Trần Nam Chuân khẳng định những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ ra 4 giải pháp cơ bản để tiếp tục quán triệt, học tập, làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu mới: Một là, cần chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên; Hai là, xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo hướng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, có tính đến nhu cầu và khả năng phát triển; Ba là, thực hiện tốt chế độ quản lý cán bộ, nhất là quản lý chất lượng chính trị trong tình hình hiện nay để bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ; Bốn là, đổi mới và chỉnh đốn bộ máy làm công tác cán bộ.

Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhiệm vụ chính trị đặt ra với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hết sức nặng nề, khó khăn và phức tạp, trong khi đó, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đã và đang bộc lộ những hạn chế, thiếu sót nhất định. Do đó, việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là nhiệm vụ cấp bách và đặc biệt quan trọng của Đảng ta hiện nay. Cuốn sách là một tài liệu tham khảo giúp chúng ta có được hướng tiếp cận tốt để hiểu rõ và sâu hơn về nội dung này.

Bình luận