Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước

Ngày đăng: 17/10/2021 - 09:10

Trong hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua những chặng đường khó khăn, gian khổ, nhiều thử thách cam go, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta, dân tộc ta có được hôm nay là minh chứng sinh động, hùng hồn khẳng định rằng, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đường lối đối ngoại của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển thời đại.

Cuốn sách Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước  

Công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập của đất nước đang đặt ra nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn mới, phức tạp cần tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp và làm sáng tỏ. Cuốn sách Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ cung cấp thêm tư liệu nghiên cứu, giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử và truyền thống cách mạng Việt Nam và một số vấn đề lý luận căn cốt trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Cuốn sách tập hợp các bài phát biểu của tác giả tại các hội thảo khoa học cùng các bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí, sách… trong thời gian từ năm 2016 đến nay. Nội dung các cuốn sách được sắp xếp theo ba phần.

Phần thứ nhất: Vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động. Trải qua lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta đã kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam và quy luật phát triển của thời đại. Sau 35 năm đổi mới, nước ta luôn giữ vững ổn định chính trị, xã hội; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Nội dung các bài viết dù tiếp cận dưới các góc độ khác nhau, nhưng đã khẳng định và chứng minh giá trị, sức sống vĩ đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay. Bên cạnh đó, các bài viết cũng cho thấy, từ khi Đảng ra đời đến nay, Đảng luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đưa cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắcđây là yêu cầu chính trị hàng đầu đặt ra đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thể hiện tập trung nhất của giữ vững độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa là sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường cách mạng mà Đảng ta, dân tộc ta đã lựa chọn.

Phần thứ hai: Bản hùng ca của dân tộc và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng. Chính truyền thống yêu nước, thương nòi, đoàn kết, văn hiến, anh hùng của dân tộc ta được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong phần này, các bài viết tập trung phân tích, làm rõ và khẳng định những giá trị bất diệt mà bao thế hệ nhân dân ta tạo ra từ khi xây dựng đất nước dưới sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn những giá trị, những bài học kinh nghiệm quý giá của chặng đường đã qua để tạo thành ý chí, quyết tâm, sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phần thứ ba: Cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước.

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về mọi mặt. Những thành tựu đó là sự kết tinh của sức sáng tạo, quá trình nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Xuyên suốt phần này các bài viết tập trung làm rõ vị thế và khẳng định uy tín của Việt Nam ngày nay thông qua quá trình thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, những bài viết, bài phát biểu của PGS.TS. Nguyễn Xuân Thắng cũng cho thấy vai trò to lớn của tất cả các ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị, xã hội trong công cuộc hội nhập và phát triển đất nước. Bên cạnh đó, nhấn mạnh quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phấn đấu, tiếp tục làm rạng danh non sông, gấm vóc Việt Nam. Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, các bài viết cũng đã đi sâu phân tích cơ hội, dự báo những thách thức cũng như chỉ ra phương hướng, giải pháp phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Vừa sâu sắc về lý luận, vừa bám sát tình hình thực tiễn, nội dung các bài viết trong cuốn sách đều tập trung giải đáp, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, những điều mà nhân dân đang kỳ vọng. Cuốn sách thực sự là tài liệu quý, có giá trị khoa học và giáo dục, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta, chính sách pháp luật của Nhà nước và đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Bình luận