Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xu hướng quản trị nhà nước đương đại: Vấn đề và giải pháp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xu hướng quản trị nhà nước đương đại: Vấn đề và giải pháp
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu
Số trang: 300 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một chủ thể không thể thiếu trong quản trị nhà nước ở nước ta hiện nay. Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò quan trọng, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, xu hướng dịch chuyển từ quản lý nhà nước sang quản trị nhà nước đang đặt ra yêu cầu đổi mới vai trò của Mặt trận Tổ quốc cho phù hợp với xu hướng quản trị nhà nước đương đại.

  Cuốn sách chuyên khảo Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xu hướng quản trị nhà nước đương đại: Vấn đề và giải pháp do PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia biên soạn, giới thiệu với bạn đọc những vấn đề chủ yếu về: xu hướng dịch chuyển tất yếu từ quản lý nhà nước sang quản trị nhà nước đương đại; quản trị nhà nước ở Việt Nam và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ khi đổi mới (năm 1986) đến nay; thực trạng và những vấn đề đặt ra với vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quản trị nhà nước đương đại; hoàn thiện vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xu hướng quản trị đương đại.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ