Vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng thế trận lòng dân hiện nay

Vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng thế trận lòng dân hiện nay
Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai; Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo (Đồng chủ biên)
Số trang: 207 trang
Giá tiền: 112.000 đ
Xuất bản: 8/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Không có nhân dân thì không có bộ đội”, “Quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì dân mà chiến đấu, yêu nước, yêu dân, cho nên hy sinh kham khổ”1. Trong chiến tranh gian khổ, quân đội ta luôn được nhân dân đùm bọc, che chở. Trong thời bình, quân đội nhân dân ta tiếp tục được nhân dân tin yêu, giúp đỡ trong mọi hoạt động như huấn luyện, tăng gia sản xuất, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vì bình yên của Tổ quốc. Lớp lớp thế hệ quân đội ta sống trong lòng nhân dân, giúp đỡ nhân dân cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống thiên tai, địch họa, cứu hộ, cứu nạn, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, phát triển. Mạch nguồn ấy cần phải được nâng niu, nuôi dưỡng và phát huy hơn nữa trong mọi hoàn cảnh. Để làm được điều này, việc nghiên cứu, đánh giá, tổng kết những bài học kinh nghiệm nhằm tăng cường vai trò của quân đội trong xây dựng thế trận lòng dân là rất cần thiết.

  Cuốn sách Vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng thế trận lòng dân hiện nay do Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai và Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo đồng chủ biên là một trong những công trình nghiên cứu nghiêm túc, có hệ thống, giúp bạn đọc có thêm những hiểu biết chân thực và những bài học kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề này.

  Cuốn sách gồm 3 chương nội dung, trình bày những cơ sở lý luận về vai trò của quân đội trong xây dựng thế trận lòng dân; phân tích thực trạng thực hiện xây dựng thế trận lòng dân của quân đội; làm rõ những nhân tố tác động và các giải pháp nhằm phát huy vai trò của quân đội trong xây dựng thế trận lòng dân.

  1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.6, tr. 264.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 360.000 đ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Công Trục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Vi Dân (Chủ biên) - ThS. Mai Văn Đức
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: TS. Ruvislei González Saez
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: TS. Ngô Đức Mạnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Công Trục (Chủ biên)
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: Vũ Dương Huân
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng. GS.TS. Nguyễn Hồng Quân
  Giá tiền: 168.000 đ