Văn hóa và con người Việt Nam thời hội nhập

Văn hóa và con người Việt Nam thời hội nhập
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh
Số trang: 559 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 6/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Văn hóa và con người Việt Nam thời hội nhập của nhà báo, PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh tập hợp các bài viết chọn lọc, từng đăng trên các báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân…; các tạp chí Cộng sản, Tuyên giáo từ cuối năm 2014 đến nay, bao gồm nhiều thể loại: xã luận, bình luận, chuyên luận, bút ký, phóng sự, ghi chép…

  Tất cả những bài viết đều tập trung thể hiện sinh động quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, thể hiện những nét đẹp của văn hóa con người Việt Nam là yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Những phẩm chất đó đã tạo nên bản sắc, sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta trong quá trình dựng nước và giữ nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ta trong quá trình hội nhập và phát triển, đã và đang được phát huy cao độ trong thời Cách mạng công nghiệp 4.0.

  Với cách tiếp cận đa chiều về những thành tựu cùng hạn chế; cùng với những phân tích lý giải có sức thuyết phục các nguyên nhân chủ quan và khách quan, các bài viết trong cuốn sách góp phần kiến nghị một số giải pháp cụ thể nhằm làm cho văn hóa được phát triển đồng bộ, hài hòa với kinh tế, chính trị, xã hội; đồng thời để văn hóa thật sự thấm sâu vào lối nghĩ, nếp sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, trở thành sức mạnh nội sinh to lớn của đất nước.

  Các bài viết được tập hợp theo 3 chủ đề:

  • Văn hóa còn thì dân tộc còn
  • Chữ tình còn mãi với thời gian
  • Báo và văn vẫn nở đua dưới nắng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ