Tác giả: Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
Giá tiền: 142.000 đ
Tác giả: Bùi Thi Sỹ
Giá tiền: 141.000 đ
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
Giá tiền: 129.000 đ
Tác giả: Trần Lê Văn
Giá tiền: 174.000 đ
Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
Giá tiền: 133.000 đ
Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Phong Lê
Giá tiền: 136.000 đ
Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
Giá tiền: 144.000 đ
Tác giả: Nhiều tác giả
Giá tiền: 127.000 đ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Tập thể tác giả
Giá tiền: 436.900 đ
« 1 2 3 4 5 »