Tác giả: Hồ Sơn Đài (Chủ biên)
Giá tiền: 220.000 đ
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
Giá tiền: 90.000 đ
Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Vũ Đức Liêm – Ninh Xuân Thao (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Đính
Giá tiền: 1.000.000 đ
Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng, PGS.TS. Lương Khắc Hiếu (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 189.000 đ
Tác giả: Viện Nghiên cứu Văn hóa – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thiện - GS.TS. Từ Thị Loan (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Rebecca Prince - Ruiz, Joanna Atherfold Finn
Giá tiền: 220.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Nguyễn Cao Đức (Đồng Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »