Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 80.000 đ
Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
Giá tiền: 90.000 đ
Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
Giá tiền: 177.000 đ
Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
Giá tiền: 101.000 đ
Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
Giá tiền: 215.000 đ
Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
Giá tiền: 64.000 đ
Tác giả: TS. Trần Việt Hà
Giá tiền: 77.000 đ
« 1 2 3 4 5 »