Về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới (Trích Văn kiện Đảng)

Ngày đăng: 12/12/2018 - 15:12

Cán bộ và công tác cán bộ giữ vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ của Đảng, cho đó là “cái gốc” của sự nghiệp cách mạng. Trong tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc” của mình, Người đã chỉ rõ: “Cán bộ là gốc của mọi công việc” bởi công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng, phải biết cách lựa chọn, sử dụng và không ngừng bồi dưỡng cán bộ để cái vốn quý đó ngày càng to lớn lên theo yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng. Tư tưởng của Người mãi mãi là kim chỉ nam đối với công tác cán bộ của Đảng ta.

Từ trước đến nay, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng cán bộ và công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử. Thực tế hơn 30 năm đổi mới cho thấy, công tác cán bộ đã có những chuyển biến tích cực, đem lại những kết quả quan trọng, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự nghiệp đổi mới đất nước. Tuy nhiên, công tác cán bộ nói chung, nhất là trong đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ... nói riêng, có nơi, có lúc còn có biểu hiện chưa thật sự dân chủ, thiếu tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo; chưa có quy định rõ về quyền hạn, trách nhiệm người đứng đầu, quan hệ giữa người đứng đầu với tập thể lãnh đạo; thiếu công khai, minh bạch; thiếu thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, vẫn còn nể nang, né tránh, sợ va chạm; thiếu sự tham gia giám sát của người dân… đúng như Văn kiện Đại hội XII đánh giá: “Việc đổi mới công tác cán bộ chưa có đột phá lớn. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp... chưa được ngăn chặn, đẩy lùi”1.

Qua các kỳ đại hội và hội nghị Trung ương, vấn đề cán bộ và công tác cán bộ luôn được Đảng ta đề cập. Điều này càng được khẳng định tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng. Trong phát biểu khai mạc hội nghị sáng 7/5/2018 về nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  nhấn mạnh cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng.

Nhằm giúp cho bạn đọc có được cái nhìn đầy đủ hơn về công tác cán bộ của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới (Trích văn kiện Đảng)”. Nội dung cuốn sách trích lược 109 văn kiện quan trọng của Đảng về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ, phản ánh rõ các chủ trương, chính sách, biện pháp của Đảng nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, được thể hiên dưới dạng các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, kết luận, báo cáo… liên quan đến vấn đề cán bộ nói chung và vấn đề cán bộ của một số ngành, cơ quan, lĩnh vực cụ thể nói riêng, từ Đại hội VI đến Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Trong các văn bản được đề cập đến trong cuốn sách đều đã nêu bật thực trạng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ trong các giai đoạn khác nhau, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp để nâng cao hiêu quả hoạt động của các bộ, các cấp.

Có thể thấy rằng, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ “then chốt”, vậy công tác cán bộ là khâu “then chốt” của “then chốt”. Cán bộ và công tác cán bộ luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thận trọng, thường xuyên, có hiệu quả, để qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới.

[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.194.

Bình luận