Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • altTác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

  Số trang: 336 trang
  Giá tiền: 34.000đ

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc những văn kiện của Đại hội XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI.
  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội năm 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam; Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam.
  Các văn kiện của Đại hội kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và toàn quân ta, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận 25 năm đổi mới để tiếp tục phát triển đất nước toàn diện và bền vững trong giai đoạn cách mạng mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Văn phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Văn phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ