Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)

Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)
Tác giả: Ban Tổ chức Trung ương
Số trang: 722 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tuyển chọn gần 60 bài viết của các tác giả công tác tại các cơ quan Trung ương và địa phương, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, giảng viên… tham gia Hội thảo khoa học cùng tên do Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Mỗi bài viết nghiên cứu một khía cạnh xoay quanh các vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay ở nhiều cấp độ, khía cạnh, phạm vi khác nhau. Song, điểm chung là bài viết đều đi đến thống nhất, khẳng định vai trò then chốt của công tác Xây dựng Đảng về đạo đức và tầm quan trọng, cấp bách của việc thấm nhuần và vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng; đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 760.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ