Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)

Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)
Tác giả: Ban Tổ chức Trung ương
Số trang: 722 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tuyển chọn gần 60 bài viết của các tác giả công tác tại các cơ quan Trung ương và địa phương, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, giảng viên… tham gia Hội thảo khoa học cùng tên do Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Mỗi bài viết nghiên cứu một khía cạnh xoay quanh các vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay ở nhiều cấp độ, khía cạnh, phạm vi khác nhau. Song, điểm chung là bài viết đều đi đến thống nhất, khẳng định vai trò then chốt của công tác Xây dựng Đảng về đạo đức và tầm quan trọng, cấp bách của việc thấm nhuần và vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng; đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Văn phòng Chủ tịch nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ