Xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức (Sách chuyên khảo)

Xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
Số trang: 428 trang
Giá tiền: 310.000 đ
Xuất bản: Tháng 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các bài viết xoay quanh công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức đã được đăng tải trên các báo, tạp chí, kỷ yếu Hội thảo khoa học trong nước. Qua đó, tác giả đã hệ thống hóa quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

  Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

  Phần thứ nhất: Xây dựng Đảng về đạo đức góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

  Phần thứ hai: Góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

  Phần thứ ba: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ