Xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách

Xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách
Tác giả: TS. Nguyễn Thành Dũng
Số trang: 299 trang
Giá tiền: 118.000 đ
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Xây dựng Đảng về tư tưởng là một nội dung cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhằm bảo đảm cho Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, thực sự là trí tuệ, “là đạo đức, là văn minh”. Xây dựng Đảng là một vấn đề rộng lớn, đòi hỏi phải được nghiên cứu công phu với sự tham gia của nhiều lực lượng khác nhau dưới nhiều góc độ tiếp cận khác nhau và quy mô, cấp độ nghiên cứu khác nhau. Cuốn sách Xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của TS. Nguyễn Thành Dũng gồm hai phần, đề cập những vấn đề lý luận – thực tiễn cơ bản xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới và nội dung, giải pháp xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần quán triệt và làm rõ những quan điểm, định hướng, phục vụ nhiệm vụ xây dựng Đảng về tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ