Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại

Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại
Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
Số trang: 1014 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đời sống văn học, nghệ thuật Việt Nam đã và đang có những bước vận động nhanh chóng, phong phú, đa dạng với nhiều vấn đề mới. Sự biến đổi mạnh mẽ, sâu sắc về quan niệm giá trị đã và đang chi phối mạnh mẽ đến diện mạo, khả năng và chiều hướng vận động của đời sống văn nghệ dân tộc, đặt ra yêu cầu cấp thiết cần phải được nghiên cứu, nhận diện đầy đủ, từ đó chủ động định hướng cho sự phát triển.

  Cuốn sách tuyển chọn 80 bài phát biểu, tham luận của nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, các văn nghệ sĩ trong Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại” tập trung thảo luận các vấn đề về lý luận, làm rõ khái niệm, nội hàm của hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại. Các bài viết có các cách tiếp cận, lý giải vấn đề, xuất phát từ thực tiễn các lĩnh vực khác nhau nhưng đều tập trung phân tích, làm rõ: những điều kiện khách quan, chủ quan tác động đến việc xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại; đánh giá thực trạng giá trị văn học, nghệ thuật ở từng lĩnh vực cụ thể như văn học, sân khấu, điện ảnh, kiên trúc, nhiếp ảnh...; để xuất những giải pháp thiết thực để xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật dân tộc và hiện đại trong giai đoạn hiện nay.

  Cuốn sách giúp độc giả có những nhận thức sâu sắc, định hướng đúng đắn trong quá trình xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật dân tộc và hiện đại, là động lực để mỗi người dân Việt Nam giữ vững bản lĩnh, cốt cách dân tộc trong mọi hoàn cảnh. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
  Giá tiền: 142.000 đ
  Tác giả: Bùi Thi Sỹ
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ