Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại

Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại
Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
Số trang: 1014 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đời sống văn học, nghệ thuật Việt Nam đã và đang có những bước vận động nhanh chóng, phong phú, đa dạng với nhiều vấn đề mới. Sự biến đổi mạnh mẽ, sâu sắc về quan niệm giá trị đã và đang chi phối mạnh mẽ đến diện mạo, khả năng và chiều hướng vận động của đời sống văn nghệ dân tộc, đặt ra yêu cầu cấp thiết cần phải được nghiên cứu, nhận diện đầy đủ, từ đó chủ động định hướng cho sự phát triển.

  Cuốn sách tuyển chọn 80 bài phát biểu, tham luận của nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, các văn nghệ sĩ trong Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại” tập trung thảo luận các vấn đề về lý luận, làm rõ khái niệm, nội hàm của hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại. Các bài viết có các cách tiếp cận, lý giải vấn đề, xuất phát từ thực tiễn các lĩnh vực khác nhau nhưng đều tập trung phân tích, làm rõ: những điều kiện khách quan, chủ quan tác động đến việc xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại; đánh giá thực trạng giá trị văn học, nghệ thuật ở từng lĩnh vực cụ thể như văn học, sân khấu, điện ảnh, kiên trúc, nhiếp ảnh...; để xuất những giải pháp thiết thực để xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật dân tộc và hiện đại trong giai đoạn hiện nay.

  Cuốn sách giúp độc giả có những nhận thức sâu sắc, định hướng đúng đắn trong quá trình xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật dân tộc và hiện đại, là động lực để mỗi người dân Việt Nam giữ vững bản lĩnh, cốt cách dân tộc trong mọi hoàn cảnh. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Thuận
  Giá tiền: 274.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Việt Phương
  Giá tiền: 102.000 đ
  Tác giả: TS. Khúc Minh Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Chiến lược Chuyển đổi số
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Phạm Đức Dương và TS. Châu Thị Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn
  Giá tiền: 72.000 đ