Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân

Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân
Tác giả: Bộ Nội vụ - TS. Nguyễn Trọng Thừa (Chủ biên)
Số trang: 458 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân là nhiệm vụ rất quan trọng, tất yếu khách quan để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo, trong đó nhấn mạnh: “Tập trung xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính quốc gia”. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76-NQ/TW về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030 với mục tiêu: Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

  Có thể khẳng định, trong những năm qua, để bảo đảm đạt được mục tiêu trên, Đảng ta đã xác định rõ công tác cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại. Đây là điều có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

  Cuốn sách Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân do TS. Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm chủ biên, tập hợp hơn 20 bài viết của các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, đi sâu phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, cải cách nền hành chính Việt Nam, những bài học kinh nghiệm của thế giới và đề xuất một số giải pháp trọng tâm để xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo, phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, hướng tới xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ