Luật kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (Luật năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010)

 Luật kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (Luật năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 208 trang
Giá tiền: 36.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2018
Toàn văn luật gồm 9 chương với 129 điều, điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 9-12-2000, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-4-2001.

  Toàn văn luật gồm 9 chương với 129 điều, điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

  Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.

  Luật kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (Luật năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010) là văn bản hợp nhất từ Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ