Loading...

Giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở Việt Nam hiện nay

Giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thọ Khang - TS. Bùi Thị Kim Hậu
Số trang: 224 trang
Giá tiền: 70.000 đ
Xuất bản: Tháng 5 - 2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc cơ sở lý luận chung về giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin; nhận thức của đảng ta về giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách từ Đại hội VI đến nay, thực trạng giải quyết qua các thời kỳ; những giải pháp để giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở nước ta trong thời gian tới.

  Cuốn sách gồm ba chương:

  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội;

  Chương 2: Thực trạng giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở Việt Nam hiện nay;

  Chương 3: Quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ