Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm một số bài viết của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình văn học, nghệ thuật, phần lớn đã và đang phục vụ trong quân đội, có nội dung phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trong văn học và các loại hình nghệ thuật. Nội dung cuốn sách tập trung vào bốn chủ đề sau:

  Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng – lý luận chống các quan điểm sai trái, thù địch, khẳng định đường lối của Đảng về văn học, nghệ thuật. Chủ đề này gồm các bài viết của một số nhà lãnh đạo, quản lý văn học, văn nghệ và một số tác giả khác, khái quát tình hình văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản,… trong nước hiện nay, vạch trần bản chất phản động của các thế lực thù địch về mặt quan điểm, tư tưởng, đồng thời đặt ra nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xuống cấp của đạo đức xã hội, khẳng định và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa – văn nghệ.

  Vạch trần âm mưu, thủ đoạn cùng các sản phẩm xấu độc hại của các thế lực thù địch ở nước ngoài và phê phán những biểu hiện lệch lạc của văn học, nghệ thuật trong nước. Các bài viết thuộc chủ đề này trực tiếp nhận diện những sản phẩm văn học, điện ảnh ra đởi ở nước ngoài – chủ yếu của một bộ phận người Việt lưu vong thù hận với cách mạng Việt Nam – bóp méo, xuyên tạc lịch sử đấu tranh chống đế quốc của dân tộc, bôi nhọ đời tư lãnh tụ Hồ Chí Minh… cùng các thủ đoạn thâm độc khác của chúng nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”. Đồng thời, các bài viết còn phê phán hiện tượng lợi dụng diễn đàn văn nghệ trong nước để phát ngôn, truyền bá quan điểm cá nhân lệch lạc, “giải thiêng” các anh hùng dân tộc; phê phán những xu hướng cực đoan, suy đồi trong sáng tác và phê bình, đi vào cái “tôi” cá nhân lạc lõng, phản giáo dục, phản nhân văn, có tác động xấu đến đạo đức xã hội.

  Khằng định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần chống âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, hạ bệ lãnh tụ từ các thế lực thù địch. Tập trung ở chủ để này là một số bài viết về hình tượng Bác Hồ trong văn học, hội họa, sân khấu, điện ảnh, ca ngợi công lao to lớn của Người đối với đất nước, dân tộc Việt Nam và khẳng định lòng kính yêu vô hạn của nhân dân ta, trong đó có các thế hệ văn nghệ sĩ đối với Người.

  Bảo vệ thành tựu của văn học cách mạng trong quá khứ và xây dựng nền văn nghệ của lực lượng vũ trang hiện nay. Cụ thể là khẳng định những giá trị, đóng góp của nền văn học mang khuynh hướng sử thi thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, đồng thời phê phán quan điểm xét lại, phủ nhận nền văn học giai đoạn này. Các bài viết còn đặt vấn đề xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ quân dội trong thời kỳ mới, nâng cao chất lượng sáng tác về đề tài người lính và chiến tranh cách mạng nhằm phục vụ tốt đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ hôm nay, đề cao vai trò nghệ sĩ – chiến sĩ của nhà văn, góp phần làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với cán bộ, chiến sĩ và bạn đọc trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ
  Tác giả: Denise Affonco; Biên dịch: Trần Quang Hiếu; Hiệu đính: Lê Mạnh Linh
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ