Bút nghiên một thuở miệt mài

Bút nghiên một thuở miệt mài
Tác giả: Trịnh Gia Ban
Số trang: 535 trang
Giá tiền: 317.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp những bài viết được lựa chọn trong số hơn 100 bài viết của tác giả trong suốt thời gian công tác cũng như khi đã nghỉ hưu. Các bài viết trong cuốn sách phần lớn đã được in trên các sách, báo, tạp chí, gồm nhiều chủ đề như: Về sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh; về Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng cầm quyền qua các giai đoạn cách mạng; về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước ta.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ