Tác giả: PGS.TS. Đinh Ngọc Thạch - PGS.TS Doãn Chính (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 465.000 đ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
Giá tiền: 43.000 đ
Tác giả: TS. Đỗ Thị Thanh Loan, TS. Hoàng Thu Thảo, ThS. Phạm Trần Hồng Hà, ThS. Trần Văn Bằng
Giá tiền: 62.000 đ
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giá tiền: 25.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)
Giá tiền: 58.000 đ
Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia, các bộ môn khoa học Mác - Lênin
Giá tiền: 120.000 đ
Tác giả: Nguyễn Thành Lê
Giá tiền: 81.000 đ
Tác giả: Lưu Văn Lợi - Nguyễn Anh Vũ (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 102.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)
Giá tiền: 50.000 đ
Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Giá tiền: 175.000 đ
« 11 12 13 14 15 »