Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
Giá tiền: 52.000 đ
Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
Giá tiền: 140.000 đ
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
Giá tiền: 169.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
Giá tiền: 150.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 84.000 đ
Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
Giá tiền: 120.000 đ
Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
Giá tiền: 43.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Giá tiền: 74.000 đ
Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
Giá tiền: 46.000 đ
Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
Giá tiền: 49.000 đ
Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giá tiền: 25.000 đ
Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
Giá tiền: 71.000 đ
Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
Giá tiền: 59.000 đ
Tác giả: Đặng Đình Loan
Giá tiền: 112.000 đ
Tác giả: Cục Tuyên huấn - Báo Quân đội nhân dân
Giá tiền: Liên hệ
« 10 11 12 13 14 »