Đảng ta thật là vĩ đại (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở)

Đảng ta thật là vĩ đại (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 187 trang
Giá tiền: 35.000 đ
Xuất bản: Tháng 6/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 3 chuyên đề:

  Chuyên đề 1: Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam.

  Chuyên đề 2: Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Chuyên đề 3: Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Thông qua chương trình bồi dưỡng chuyên đề, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở (hội viên của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội) sẽ nắm bắt một cách sâu sắc về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Qua đó, củng cố niềm tin, khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, góp phần tạo ra sự đồng lòng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 760.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ