Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia)

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia)
Tác giả: Ban Tổ chức Trung ương
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 5/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế là một đòi hỏi cấp thiết đối với Việt Nam nhằm đạt được những mục tiêu hội nhập trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh, khó lường. Xu hướng toàn cầu hóa, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, sự cạnh tranh và điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cuộc khủng hoảng kinh tế do dịch bệnh Covid-19 đang tác động mạnh mẽ đến Việt Nam.Trong khi đó, đội ngũ cán bộ ở nước ta còn nhiều hạn chế, yếu kém, đặc biệt về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã đề ra những mục tiêu về khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đến năm 2030 đối với từng nhóm cán bộ, cụ thể: 40 - 50% cán bộ cấp chiến lược; 50 - 60% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tổng cục, cục, vụ, phòng và tương đương ở Trung ương; 20 - 30% cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân đội, công an; 25 - 35% cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

  Để đạt được mục tiêu này, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong đó chú trọng những nội dung về nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và với mỗi cán bộ, đảng viên.

  Cuốn sách Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia) tập hợp các bài tham luận tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia cùng chủ đề của rất nhiều tổ chức và cá nhân, bao gồm các ban cán sự, ban tổ chức các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, các trường, viện nghiên cứu, các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước.

  Cuốn sách được chia làm 02 tập với 3 phần:

  Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế;

  Phần thứ hai: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế tại các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương;

  Phần thứ ba: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế tại các địa phương và kinh nghiệm quốc tế.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ