Điều lệ Đảng và một số quy định, hướng dẫn thi hành

Điều lệ Đảng và một số quy định, hướng dẫn thi hành
Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 163 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách bao gồm các nội dung: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2021; Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương) và Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư). Đây là tài liệu hữu ích, giúp các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân có tài liệu tìm hiểu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định, hướng dẫn thi hành.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Trần Vang Phủ (Chủ biên)
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: TS. Bùi Huy Tùng
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính quốc gia
  Giá tiền: 496.000 đ
  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 50.000 đ