Hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh (Chủ biên)
Số trang: 604 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách đề cập các vấn đề trong nước và quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (tập trung chủ yếu vào Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA).

  Cuốn sách gồm 4 phần chính:

  Phần I: Bối cảnh chính trị - pháp lý quốc tế của các hiệp định thương mại tự do và những tác động tới bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Trong hai chương đầu, các tác giả phân tích, nhận diện các tác động, ảnh hưởng của tự do thương mại đối với sự phát triển của hệ thống quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và bối cảnh chính trị - pháp lý dẫn đến hình thành các hiệp định thương mại tự do. Hai chương tiếp theo, các tác giả đã chứng minh rằng, xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển vượt bậc của các yếu tố về công nghệ, phương thức kinh doanh mới đã có những tác động mạnh mẽ tới bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là tác động đến xu hướng xây dựng chuẩn mực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

  Phần II: Kinh nghiệm các quốc gia về hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ hướng tới thực thi cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó tập trung vào kinh nghiệm của Liên minh châu Âu và một số nước châu Á. Kết quả nghiên cứu cho thấy xuất phát từ vị thế và bối cảnh khác nhau, mỗi quốc gia có ưu tiên chính sách riêng để thực thi một cách linh hoạt và hiệu quả các hiệp định đã tham gia, mặc dù các nước này đều phải có nghĩa vụ thực thi đầy đủ các cam kết về sở hữu trí tuệ.

  Phần III: Chuẩn mực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong CPTPP, EVFTA và tham chiếu với pháp luật Việt Nam, tập trung phân tích, đối chiếu các quy định của pháp luật Việt Nam với các nội dung đặc trưng về tiêu chuẩn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiêu biểu nhất. Vì vậy, trong phạm vi cuốn sách, các tác giả tập trung khảo sát các cam kết về sở hữu trí tuệ trong CPTPP và EVFTA, đồng thời phân tích các chuẩn mực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; phân tích, so sánh thực trạng pháp luật Việt Nam và các tiêu chuẩn bảo hộ trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để làm tiền đề cho việc đánh giá yêu cầu và cách thức thực thi các cam kết đó trong tương lai; đi sâu phân tích các chuẩn mực thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự, hình sự, hành chính và kiểm soát biên giới trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong tham chiếu với pháp luật Việt Nam.

  Phần IV: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm thực thi cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới - Tiêu chí, điều kiện bảo đảm và quan điểm, định hướng, các tác giả đưa ra định hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo hộ quyền sở hữu của Việt Nam nhằm thực thi cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích, đem đến cho độc giả những góc nhìn, bình luận, kiến nghị, gợi mở nhằm phục vụ tốt hơn quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, góp phần đẩy nhanh khả năng đáp ứng những yêu cầu, chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế pháp luật phục vụ xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói chung và thể chế pháp lý bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ