Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
Số trang: 592 trang
Giá tiền: 250.000 đ
Xuất bản: 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngày 15/5/2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng với nhan đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, khẳng định thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, làm rõ những vấn đề lý luận đã chín, đã rõ về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời gợi mở tìm tòi, nghiên cứu những vấn đề chưa rõ, chưa chín, các vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn nhằm kiên định và vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tháng 01/2022, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Từ bài viết và sau đó là cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư, nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu và công bố nhiều bài viết chuyên sâu trên các phương tiện thông tin đại chúng, phân tích và làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Tổng Bí thư đề cập, đồng thời đưa ra các luận điểm, luận cứ khoa học mới nhằm góp phần bổ sung, phát triển lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  Cuốn sách Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gồm 42 bài nghiên cứu chuyên sâu của các chuyên gia, nhà khoa học về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, được chia làm hai phần chính: Lý luận chung về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

  Đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo có giá trị, giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, để luôn kiên định và vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ