Kỷ niệm 116 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2023): Nhà lãnh đạo kiệt xuất trọn đời vì nước, vì dân

Ngày đăng: 07/04/2023 - 21:04

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn một nhà lãnh đạo lỗi lạc, nhà chiến lược chính trị, quân sự có tầm cỡ, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khâm phục và trân trọng. Riêng đối với nhân dân, cán bộ và chiến sĩ Nam Bộ, đồng chí Lê Duẩn là “Ngọn đèn 200 nến”, “người của Cụ Hồ trong Nam” và được gọi với cái tên thân thiết “Anh Ba”. 

Tổng Bí thư Lê Duẩn nói chuyện với cán bộ, công nhân Nông trường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ Tĩnh, ngày 22/4/1979. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN) 

Đồng chí Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7/4/1907, tại làng Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Là người sớm giác ngộ tinh thần cách mạng, đồng chí Lê Duẩn gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Năm 1930, đồng chí trở thành một trong những đảng viên lớp đầu của Đảng cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Năm 1931, đồng chí là Ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ. Tháng 4 năm đó, đồng chí bị địch bắt và kết án 20 năm tù, lần lượt bị giam ở các nhà tù Hỏa Lò, Sơn La và Côn Đảo.

Năm 1936, với thắng lợi của Mặt trận Bình dân ở Pháp và phong trào đấu tranh của nhân dân ta, chính quyền thực dân buộc phải trả tự do cho nhiều chiến sĩ cộng sản trong đó có đồng chí Lê Duẩn. Từ Côn Đảo trở về, dù sức khỏe giảm sút, bất chấp sự đe dọa, quản thúc của kẻ thù, đồng chí Lê Duẩn đã tham gia trực tiếp chỉ đạo phong trào đấu tranh ở quê nhà Quảng Trị. Đồng chí nhiều lần đến cơ sở cách mạng là nhà đồng chí Hồ Tần, Lê Quang Soạn và miếu An Mỹ (Miếu An Mỹ nay thuộc làng An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) để họp với các đồng chí cán bộ, đảng viên chủ chốt, phổ biến các nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội VII Quốc tế Cộng sản. Trong thời kỳ này đồng chí cũng đã lặn lội khắp các tỉnh miền Trung để xây dựng lại các đảng bộ bị tan rã do đế quốc đàn áp, khủng bố, khôi phục Xứ ủy Trung kỳ.

Năm 1937, đồng chí được giữ chức Bí thư Xứ ủy Trung kỳ. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ VI (11/1939), đồng chí Lê Duẩn đã sát cánh bên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tham gia soạn thảo “Chính sách mới của Đảng”, quyết định thành lập “Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương” thay cho “Mặt trận dân chủ”, chuyển hướng cuộc đấu tranh cách mạng sang một thời kỳ mới, thời kỳ giương cao ngọn cờ “giải phóng dân tộc, lấy lợi ích dân tộc làm tối cao, tất cả mọi vấn đề của cuộc cách mệnh, cả vấn đề điền địa, cũng phải nhằm vào cái mục đích ấy mà giải quyết”. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, một làn sóng cách mạng phản đế đã dấy lên, tiêu biểu là ba cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, Đô Lương, làm rung động bộ máy thực dân.

Bị thực dân Pháp bắt và đầy ra Côn Đảo lần thứ hai (1940-1945), cùng với các chiến sĩ cộng sản khác, đồng chí Lê Duẩn một lần nữa khẳng định bản lĩnh và phẩm chất cách mạng của mình, vượt qua thử thách, một lòng kiên trung với Đảng, dân tộc. Cách mạng Tháng Tám thành công, từ năm 1946 đến năm 1954, với cương vị Bí thư Xứ ủy, rồi Bí thư Trung ương Cục miền Nam, đồng chí lãnh đạo Đảng bộ miền Nam tổ chức cuộc kháng chiến ở Nam Bộ, góp phần vào thắng lợi của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết năm 1954, đồng chí Lê Duẩn đã khởi thảo bản Đề cương Cách mạng miền Nam, chỉ ra phương hướng và những bước đi cơ bản của cách mạng miền Nam, đóng góp to lớn vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng về cách mạng miền Nam. Trong bối cảnh cực kỳ khó khăn của cách mạng miền Nam lúc bấy giờ, “Đề cương” đã dấy lên niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng trong đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giữa 7/1956, đồng chí Lê Duẩn được Trung ương điều ra công tác bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ III. Trong phiên họp đặc biệt của Bộ Chính trị, ngày 7/10/1957, đồng chí được cử làm Quyền Tổng Bí thư. Thời gian này, cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, đồng chí đã góp phần quan trọng vào quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Trung ương 15, khoá II. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15 được thông qua tại Đại hội III của Đảng đã hoàn chỉnh chiến lược cách mạng cho nhân dân miền Nam đánh Mỹ và thắng Mỹ. Dưới ánh sáng của Nghị quyết này, các cuộc đấu tranh chính trị có vũ trang hỗ trợ một số địa phương miền Nam bùng lên thành phong trào Đồng Khởi mạnh mẽ. Từ đó, cách mạng miền Nam Việt Nam đã chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang tiến công, đẩy chế độ ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn bước vào một thời kỳ khủng hoảng nặng nề, triền miên, buộc Mỹ phải tự giới hạn phản ứng trong phạm vi miền Nam. Cách mạng Việt Nam bước vào giai đoạn mới, từ khởi nghĩa vũ trang, phát triển thành chiến tranh cách mạng, chiến tranh giải phóng. Trong quá trình đó, cùng tập thể Bộ Chính trị, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã có những cống hiến xuất sắc trong việc quán triệt, vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trên cả hai miền đánh bại các cuộc chiến lược chiến tranh của Mỹ, tạo điều kiện quyết định để đi tới hạ quyết tâm hoàn thành sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mùa Xuân năm 1975. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ đã chứng tỏ tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Sau khi đất nước thống nhất, cả nước tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị tập trung trí tuệ, công sức vào việc hoạch định đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Đại hội lần thứ IV (1976) và Đại hội V (1982) của Đảng, Tổng Bí thư  Lê Duẩn có những đóng góp vô cùng quan trọng đối với việc hoạch định đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong những điều kiện khác nhau, cả thời điểm thuận lợi cũng như lúc gặp khó khăn, cả khi gặp những vấn đề lý luận và thực tiễn sáng tỏ cũng như khi những tư tưởng, quan điểm đang trong qua trình tìm tòi, Tổng Bí thư luôn luôn đào sâu suy nghĩ, kiên trì nghiên cứu và thử nghiệm, một lòng trung thành với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, với Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Điều mà đồng chí luôn luôn tâm niệm và kiên trì phấn đấu là “Tất cả vì Tổ quốc vì xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc nhân dân”.

Trong những năm đất nước chuyển mình đổi mới, phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường xã hội chủ nghĩa, với tầm nhìn xa, anh Ba Lê Duẩn đã đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường đổi mới, để đến hôm nay sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Với 79 tuổi đời, gần 60 năm hoạt động cách mạng, gần 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ Nhất và Tổng Bí thư của Đảng ta, đồng chí Lê Duẩn đã thể hiện rõ là một nhà lý luận có tầm cỡ chiến lược của cách mạng Việt Nam với một tư duy sáng tạo lớn, đã có những cống hiến xuất sắc về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Đánh giá công lao và tài năng của đồng chí Lê Duẩn, Đảng ta khẳng định: “Là một nhà mác-xít - lê-nin-nít chân chính, đồng chí Lê Duẩn luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, xuất phát từ tình hình thực tế, phân tích, giải quyết những vấn đề mới do cuộc sống đề ra. Sự sáng suốt của đồng chí thể hiện nổi bật trước những bước ngoặt của lịch sử và những tình huống phức tạp”.

Sinh thời, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tâm niệm, thực tiễn cách mạng luôn là điểm xuất phát, con người và đạo lý dân tộc là điểm tựa cho việc suy nghĩ, tìm tòi theo phương pháp luận biện chứng của học thuyết Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh để lý giải tình hình, xây dựng chiến lược và sách lược cách mạng cũng như giải quyết những vấn đề mới, cụ thể của cuộc sống đặt ra. Năm tháng trôi qua, nhưng những bài học về lý luận và thực tiễn quý báu mà Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn để lại vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là vào thời điểm toàn Đảng ta đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế và nhiệm vụ then chốt là chỉnh đốn, xây dựng Đảng, nhằm từng bước đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới.

*Hiểu về đồng chí Lê Duẩn qua các cuốn sách

Nhiều ấn phẩm do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện và ra mắt bạn đọc nhân các ngày kỷ niệm đồng chí Lê Duẩn, góp phần giúp bạn đọc có cơ hội hiểu về một người con trung thành vô hạn của Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, một nhà chiến lược kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, một chiến sỹ cộng sản kiên cường, trọn đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất Tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân, cho tình đoàn kết chiến đấu keo sơn của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Qua đó, ý thức được trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Một số cuốn sách tiêu biểu về đồng chí Lê Duẩn do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành

Cuốn sách Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, gồm các bài viết của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý của Ðảng và Nhà nước, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, các đồng chí đã có thời gian dài làm việc với Tổng Bí thư Lê Duẩn và một số bài viết, tác phẩm được tuyển chọn trong các sách đã xuất bản.

Nội dung cuốn sách tập trung phân tích làm rõ tư duy sáng tạo về lý luận và chỉ đạo thực tiễn của đồng chí Lê Duẩn trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðánh giá cống hiến lớn lao của đồng chí Lê Duẩn trong gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần 26 năm liên tục là Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Ðảng, các tác giả khẳng định tư tưởng lớn của đồng chí Lê Duẩn về Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; làm chủ tập thể; xây dựng Ðảng cầm quyền; xây dựng văn hóa và con người Việt Nam... đến nay vẫn nguyên giá trị. Trong Lời tựa của cuốn sách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: Từ đam mê lý luận, tổng kết thực tiễn, luôn suy nghĩ, tìm tòi những vấn đề mới từ cuộc sống đặt ra, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn trở thành nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam,… Ðồng chí Lê Duẩn đã nêu một tấm gương sáng về người chiến sĩ cộng sản kiên cường, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp của dân tộc; về tình thương yêu, đoàn kết đồng chí, đồng bào; về cuộc sống trong sạch, khiêm tốn, giản dị, nhân hậu, gắn bó máu thịt với dân.

Cuốn sách gồm ba phần chính. Phần thứ nhất: Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với Ðảng và dân tộc; giới thiệu các bài viết ca ngợi tài lãnh đạo kiệt xuất, tư duy lý luận chiến lược của đồng chí Lê Duẩn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phần thứ hai: Những kỷ niệm sâu sắc về Tổng Bí thư Lê Duẩn; gồm những bài viết thể hiện tình cảm chân thành mà các đồng chí, đồng nghiệp, thế hệ đi sau viết về đồng chí Lê Duẩn. Phần thứ ba: Tư tưởng, quan điểm cơ bản của đồng chí Lê Duẩn qua một số tác phẩm tiêu biểu. Phần này, lược trích một số tác phẩm của đồng chí Lê Duẩn như: “Ðề cương cách mạng miền Nam”, “Về chiến tranh nhân dân”, “Thư vào Nam”, “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, “Dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới”…

Cuốn sách là tài liệu quý giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, về sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế...

Cuốn Lê Duẩn - Tiểu sử thuộc chương trình viết tiểu sử các đồng chí Lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Ban.

Nội dung cuốn sách thể hiện một cách có hệ thống và sinh động về thân thế và sự nghiệp cách mạng, cũng như những đóng góp to lớn của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước ta trong hơn nửa thế kỷ hào hùng và oanh liệt. Cuốn sách cung cấp cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân những tư liệu quý về một nhà lãnh đạo cách mạng kiệt xuất của dân tộc và qua đó rút ra những bài học bổ ích, tích cực học tập, noi theo tấm gương của các anh hùng, liệt sĩ và các bậc cách mạng tiền bối đã cống hiến trọn đời vì tương lai tươi sáng của dân tộc.

Cuốn Lê Duẩn - Một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam, tập hợp những bài nói và viết, những chuyện kể về đồng chí Lê Duẩn, là những hồi tưởng, những suy tư của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động thực tiễn, các bạn chiến đấu thân thiết, các cộng sự đã sống và hoạt động cách mạng cùng thời với đồng chí Lê Duẩn trong lúc hoạt động bí mật cũng như lúc công khai. Đó là những người trong cuộc, những nhân chứng lịch sử đã dành những tình cảm sâu lắng, chân thành, kính mến đối với đồng chí Lê Duẩn.

Từ nhiều góc độ khác nhau, các bài viết đã phản ánh rất sống động và chân thực về tài năng, đức độ và cống hiến lớn lao về nhiều mặt của đồng chí Lê Duẩn đối với tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, nhất là trong những giai đoạn có tính chất bước ngoặt của lịch sử và những tình huống phức tạp…

Ngoài những tác phẩm tiêu biểu nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng đã xuất bản và phát hành nhiều tác phẩm quý về đồng chí Lê Duẩn:

- Lê Duẩn tuyển tập (gồm 3 tập) (2007, 2008, 2009);

- Lê Duẩn và cách mạng Việt Nam (2007);

- Lê Duẩn với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Trị (2002);

- Lê Duẩn - Trường Chinh, hai nhà lý luận xuất sắc của cách mạng Việt Nam (2002);

- Lê Duẩn với văn hóa và con người Việt Nam (2013).

Bình luận