Lịch sử nước ta

Lịch sử nước ta
Tác giả: Hồ Chí Minh
Số trang: 27 trang
Giá tiền: 14.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Lịch sử nước ta là tác phẩm được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết khi Người hoạt động tại căn cứ địa Cao Bằng. Bằng thể thơ lục bát, với những câu thơ súc tích, dễ nhớ, dễ thuộc, tác phẩm đã khái quát toàn bộ tiến trình lịch sử dân tộc, đặc biệt ở cuối cuốn sách có phần niên biểu, ghi lại những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Cuốn sách là tài liệu quý, dùng để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cũng như nhằm triển khai Hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ
  Tác giả: GS. TS. Nguyễn Đăng Dung, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 234.000 đ