Luật An toàn thông tin mạng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)

Luật An toàn thông tin mạng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 72 trang
Giá tiền: 18.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật An toàn thông tin mạng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) gồm 8 chương, 54 điều, quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng.

  Cuốn sách là văn bản nhất thể hóa của 02 văn bản: Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thông tin mạng trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, giúp bạn đọc thuận tiện trong việc tra cứu, sử dụng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 53.000 đ