Luật Đấu giá tài sản (hiện hành)

Luật Đấu giá tài sản (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 96 trang
Giá tiền: 21.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Đấu giá tài sản (hiện hành) gồm 8 chương, 81 điều, quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

  Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ