Luật hợp tác xã

Luật hợp tác xã
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 58 trang
Giá tiền: 10.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích lũy và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

  Luật hợp tác xã đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26-11-2003.

  Luật này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động đối với hợp tác xã trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Luật hợp tác xã xác định chính sách của nhà nước về việc bảo hộ quyền lợi hợp pháp của các xã viên.

  Thông qua cuốn sách, bạn đọc sẽ nắm vững đầy đủ các thông tin liên quan đến Luật hợp tác xã như: việc thành lập và đăng ký kinh doanh hợp tác xã, những quy định về điều kiện trở thành xã viên, quyền và nghĩa vụ của xã viên, tổ chức và quản lý hợp tác xã, những vấn đề liên quan đến tài sản và tài chính của hợp tác xã, việc tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã,…

  Luật hợp tác xã bảo đảm khung pháp lý cơ bản phù hợp với bản chất của tổ chức hợp tác xã nhằm tạo điều kiện cho hợp tác xã hoạt động và phát triển một cách tự chủ và vững chắc, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo đảm công bằng bình đẳng trong cạnh tranh thị trường.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ