Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2010) và nghị định hướng dẫn thi hành

Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2010) và nghị định hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 216 trang
Giá tiền: 35.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09-12-2000 và được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 sửa đổi, bổ sung bởi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 24-11-2010. Để triển khai thực hiện Luật nói trên trong thực tiễn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016, thay thế Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27-3-2007, Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28-12-2011, Nghị định số 68/2014/NĐ-CP ngày 09-7-2014 và Nghị định số 68/2014/NĐ-CP ngày 09-7-2014 và Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27-3-2007.

  Luật này điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Luật kinh doanh bảo hiểm không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.

  Nội dung cuốn sách bao gồm: Luật kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2010); Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ