Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả:
Số trang: 456 trang
Giá tiền: 51.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để đáp ứng yêu cầu mới của nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong sự nghiệp đổi mới đất nước, ngày 4-8-2007 Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005. Luật quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng. Từ đó đến nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên các lĩnh vực cụ thể.

  Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu một cách hệ thống và cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản có bổ sung cuốn sách Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Nội dung cuốn sách gồm: toàn văn Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2007 và 26 văn bản pháp luật của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành liên quan, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương và các tỉnh, thành phố về phòng chống tham nhũng; kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo; các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; về phòng, chống tham nhũng trong quản lý kinh doanh, vị trí công tác, tiền lương - thu nhập, giám sát cán bộ; về xử lý trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng,…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 53.000 đ