Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và nghị định hướng dẫn về quyền tác giả, quyền liên quan)

Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và nghị định hướng dẫn về quyền tác giả, quyền liên quan)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 300 trang
Giá tiền: 56.000 đ
Xuất bản: Tháng 08-2018
Nội dung cuốn sách bao gồm: Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Nghị định số 22/2018/nđ-cp ngày 23-02-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật...
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật sở hữu trí tuệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005 và được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19-6-2009.

  Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đói với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Trong đó, quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả chiếm vị trí quan trọng trong phạm vi điều chỉnh của Luật.

  Nội dung cuốn sách bao gồm: Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Nghị định số 22/2018/nđ-cp ngày 23-02-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20-3-2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Trần Vang Phủ (Chủ biên)
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: TS. Bùi Huy Tùng
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính quốc gia
  Giá tiền: 496.000 đ