Lương Khánh Thiện - Tiểu sử

Lương Khánh Thiện - Tiểu sử
Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
Số trang: 184 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12/2020
  • Thông tin sách
  • Bình luận
  • Nội dung cuốn sách gồm 6 chương, phác họa chân thực chân dung Lương Khánh Thiện, từ quê hương, gia đình, thời niên thiếu và những hoạt động yêu nước đầu tiên đến quá trình đồng chí hoạt động trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong nhà tù thực dân, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư Khu B, Bí thư Thành ủy Hải Phòng… Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

    Sản phẩm cùng loại

    Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Long An
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Đỗ Mười
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương -Bộ Ngoại giao - Tỉnh ủy Nghệ An
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Nhiều tác giả
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Bộ Quốc phòng - Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước - Tỉnh Thừa Thiên Huế
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Diệu Ân
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Văn phòng Quốc hội - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: PGS.TS. Trần Minh Trưởng (Chủ biên)
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)
    Giá tiền: Liên hệ
    Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Thuấn (Chủ biên)
    Giá tiền: Liên hệ