Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 76 trang
Giá tiền: 12.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật di sản văn hóa năm 2001 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-6-2001, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2002.

  Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới của pháp luật về vấn  đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sáchLuật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Nội dung cuốn sách gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009; Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 là văn bản hợp nhất giữa Luật di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009.

  Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ