Lý luận về nhà nước và pháp luật

Lý luận về nhà nước và pháp luật
Tác giả: Phan Trung Hiền
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: TS. Phan Trung Hiền

  Số trang: 166 trang

  Giá tiền: 29.000đ

  Cuốn sách được viết không những trên cơ sở kế thừa những nghiên cứu của các tác giả trước đây mà còn đề cập đến những kiến thức đương đại của khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật cũng như những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay có ảnh hưởng đến cách nhìn nhận và đánh giá hai vấn đề này.

  Cuốn sách bàn đến nhiều nội dung nghiên cứu sau:

  -          Các nội dung cơ bản nhất về hai hiện tượng nhà nước và pháp luật. Đây là hai bộ phận thuộc kiến trúc thượng tầng, chịu tác động của cơ sở hạ tầng là nền kinh tế. Từ đó, nghiên cứu cách thức để phân biệt nhà nước với các kiểu tổ chức khác; pháp luật với các quy phạm khác trong xã hội; nghiên cứu nguồn gốc nhà nước và pháp luật.

  -          Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của các kiểu nhà nước và pháp luật như chủ nô, phong kiến và tư sản từ khi ra đời, phát triển và được thay thế; những nội dung tiến bộ trong từng kiểu nhà nước, kiểu pháp luật và những đóng góp của chúng đối với tiến trình phát triển của nhân loại.

  -          Nghiên cứu những vấn đề chung của nhà nước xã hội chủ nghĩa như: bản chất, chức năng, hình thức, bộ máy của nhà nước và vị trí, vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa; ...

  Kết cấu cuốn sách gồm ba phần:

  Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật

  Phần thứ hai: Nhà nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ, phong kiến và tư sản

  Phần thứ ba: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Lý luận về nhà nước và pháp luật là môn cơ sở ngành làm nền cho tất cả những môn học luật về sau, nhưng lại chứa đựng nhiều nội dung lý thuyết và mang tính trừu tượng. Do vậy, cuốn Lý luận về nhà nước và pháp luật sẽ giúp người học chuyên luật tiếp cận và nghiên cứu môn học thông qua những nội dung khoa học rất cơ bản, gắn kết với những sự kiện lịch sử và những ví dụ minh họa.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ