Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngay từ những trang viết đầu tiên, tác giả cuốn sách - GS,TS. Hoàng Ngọc Hoà đã khẳng định “phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa tất yếu phải lấy công nghiệp hoá, hiện đại hoá làm nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ” và “tiền đề kinh tế cơ bản để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta là sự phát triển của sản xuất và tăng năng suất lao động nông nghiệp”. Điều này có nghĩa là tác giả thừa nhận và khẳng định tính đúng đắn trong đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta khi đặt nông nghiệp lên vị trí hàng đầu của mặt trận kinh tế và tập trung ưu tiên đổi mới lĩnh vực này. Đây cũng chính là nhận thức xuyên suốt trong toàn cuốn sách.

  Tác giả xem xét, đánh giá thực trạng và trình bày những suy ngẫm của mình về phương hướng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta trong thời kỳ mới. Thông qua việc nhìn nhận những thành tựu nổi bật cũng như những điều còn hạn chế sau hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cuốn sách nêu lên một số giải pháp thiết thực nhằm góp phần vào sự nghiệp to lớn này.

  Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

  Chương 1: Phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa phải bắt đầu từ nông nghiệp, nông dân, nông thôn

  Chương 2: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là trọng tâm hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  Chương 3: Phát triển hợp tác xã kiểu mới để đẩy mạnh công nghiệp hoá và đưa nông nghiệp lên sản xuất hàng hoá lớn, hiện đại

  Chương 4: Phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế - xã hội nông thôn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  Chương 5: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam sau 20 năm đổi mới

  Chương 6: Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và những bài học có ý nghĩa đối với Việt Nam

  Chương 7: Phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân ở nước ta

  Chương 8: Một số giải pháp cơ bản và cấp bách nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

  Sách gồm 540 trang, giá 70.000đ.

  NGUYỄN TRANG

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ