Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin, Quyển 2: Về sở hữu và thành phần kinh tế

Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin, Quyển 2: Về sở hữu và thành phần kinh tế
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số trang: 123 trang
Giá tiền: 49.000 đ
Xuất bản: 11/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách nhằm phổ biến tri thức kinh tế chính trị Mác - Lênin đến với đông đảo quần chúng và các tầng lớp nhân dân các khía cạnh phong phú và đa dạng của vấn đề sở hữu, thành phần kinh tế được hệ thống hóa, biên soạn nhằm cung cấp tới độc giả những tri thức phổ thông về quan hệ sở hữu, bảo hộ sở hữu, các quyền và lợi ích từ sở hữu, tài sản và đối tượng sở hữu… cũng như các tri thức lý luận phổ thông về thành phần kinh tế.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo giúp bạn đọc tăng cường vốn tri thức lý luận về một vấn đề vốn được xem là hàn lâm trong chuyên ngành Kinh tế chính trị. Các tri thức lý luận được diễn giải gắn với các vấn đề thiết thực trong đời sống, sinh hoạt, sản xuất inh doanh, học tập và nghiên cứu của mọi thành viên trong xã hội; đồng thời các tri thức kinh tế chính trị về sở hữu, thành phần kinh tế trở nên hữu ích và gần gũi hơn đối với bạn đọc, từ đó hiểu và thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, đường lối phát triển kinh tế của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ