Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh
Số trang: 198 trang
Giá tiền: 74.000 đ
Xuất bản: 9/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trên cơ sở làm rõ những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc về vấn đề xây dựng con người Việt Nam, cuốn sách Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của PGS.TS. Hoàng Anh phân tích, nêu ra những giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào giáo dục, xây dựng đạo đức con người Việt Nam hiện nay.

  Xem con người “là vốn quý nhất”, Đảng ta luôn coi trọng và có những chủ trương đúng đắn, thiết thực nhằm xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với “kim chỉ nam” đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên trong bản Di chúc thiêng liêng của Người. Con người Viêt Nam phải giỏi về chuyên môn, trong sáng về phẩm chất đạo đức, phải có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc chí tự cường, có lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội, có ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo pháp luật nhân cách con hiện đại phải được hướng đến xây dựng và phát triển, hoàn thiện trong mối quan hệ biện chứng giữa đức và tài, giữa năng lực và phẩm chất.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ