Chủ nghĩa xã hội hiện thực trong quan hệ quốc tế

Chủ nghĩa xã hội hiện thực trong quan hệ quốc tế
Tác giả: PGS.TS. Vũ Quang Vinh
Số trang: 206 trang
Giá tiền: 28.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách do PGS.TS. Vũ Quang Vinh chủ biên, gồm 3 chương: Chương I: Chủ nghĩa xã hội hiện thực: cải tổ, cải cách, đổi mới để tiếp tục phát triển; Chương II: Những ảnh hưởng cơ bản của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với quan hệ quốc tế; Chương III: Việt Nam trong quan hệ quốc tế và mấy nhận xét về chủ nghĩa xã hội hiện thực hiện nay.

   Ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với quan hệ quốc tế được thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, thể hiện rõ nét nhất ở những thành tựu mà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đạt được. Đó là sự phát triển ngày càng cao thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa với sự tăng trưởng liên tục của GDP, sự dân chủ trong hệ thống chính trị mà vẫn giữ vững được ổn định chính trị, giữ vững bản sắc văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc khi tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá của nhân loại. Chủ nghĩa xã hội hiện thực cũng tạo ra những ảnh hưởng khác nhau đến các chủ thể quan hệ quốc tế, trong đó có 3 chủ thể quan hệ quốc tế cơ bản là: các nước tư bản phát triển, các nước đang phát triển và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

  Các tác giả cho rằng, để ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội hiện thực ngày càng có sức lan toả thu hút trái tim và khối óc của nhân loại, các đảng cộng sản cầm quyền, trong đó có Việt Nam, trong quá trình thúc đẩy cải cách, mở cửa, đổi mới cần chú ý xác định rõ mục tiêu; nắm vững nội dung lý luận; xuất phát từ thực tế; hoạch định đường lối đúng đắn; lựa chọn con đường thực hiện mục tiêu phù hợp; thúc đẩy kinh tế tăng trưởng; thực hiện công bằng, bình đẳng, dân chủ trong xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế; giữ vững vai trò độc quyền lãnh đạo cách mạng.

  GIAO LINH

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Valérie Niquet
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ