Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn

Ngày đăng: 26/08/2015 - 11:08

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 19-8-1945 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi của dân tộc, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của Cách mạng Việt Nam. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Nhân dịp 70 năm kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là một trong những ấn phẩm rất có giá trị về lý luận và thực tiễn.

BCH-ra-mat-DHda-sua

Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt nam. Ảnh TTXVN

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Gần năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, tranh thủ những thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta không ngừng nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Những thành tựu đạt được trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ khóa XI, là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta nhằm bảo đảm sự vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và kinh nghiệm quốc tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam; phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm môi trường chính trị - xã hội ổn định; nâng cao vị thế đất nước... Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta không ngừng đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những yếu kém, tồn tại, sự thoái hóa, biến chất của một số bộ phận cán bộ, đảng viên, đe dọa sự tồn vong của Đảng, sự mất còn của chế độ; trên cơ sở đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của đất nước.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh TTXVN

Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ khóa XI của Đảng tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới là sự đóng góp công sức của toàn dân tộc, đoàn kết vững tin theo Đảng để thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước tiến lên, vượt qua khó khăn, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh.

dang vung manh dat nuoc ptCuốn sách Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn sẽ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong nhiệm kỳ khóa XI (2011-2016). Nội dung cuốn sách tập trung vào các vấn đề: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bên cạnh việc nêu bật những thành tựu đạt được, nội dung cuốn sách cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, từ đó chỉ rõ mục tiêu, phương hướng cần tiếp tục được hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...

Cuốn sách Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn gồm 1.084 trang, tập hợp một số bài phát biểu, bài viết được chọn lọc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2011 đến nay. Đây là tài liệu có ý nghĩa thiết thực góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực phục vụ nhân dân, kiên định, vững vàng mục tiêu cách mạng, đồng thời góp phần nghiên cứu quán triệt chủ trường, đường lối của Đảng, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Lan Hương

 

Bình luận