Tác giả: Phạm Hồng Giang – Bùi Hoài Sơn (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 111.000 đ
Tác giả: Cao Vọng Chi
Giá tiền: 174.000 đ
Tác giả: GS. VSTT. NGND. Phan Huy Lê
Giá tiền: 103.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Đỗ Bang (Chủ biên)
Giá tiền: 69.000 đ
Tác giả: Huỳnh Công Tín
Giá tiền: 82.000 đ
Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng (Chủ biên)
Giá tiền: 48.000 đ
Tác giả: Đoàn Nô
Giá tiền: 80.000 đ
Tác giả: TS. Đoàn Triệu Long
Giá tiền: 32.000 đ
Tác giả: Khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học Huế
Giá tiền: 59.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Vũ Văn Phúc – PGS. TS. Ngô Văn Thạo (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 60.000 đ
Tác giả: TS. Trần Thị Minh
Giá tiền: 40.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh (Chủ biên)
Giá tiền: 59.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Vọng
Giá tiền: 41.000 đ
Tác giả: TS. Võ Thị Mai
Giá tiền: 34.000 đ
« 11 12 13 14 15 »