Tác giả: GS, TS. Đào Văn Dũng - TS. Đỗ Văn Dung (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 66.000 đ
Tác giả: Phan Phương Thảo (Chủ biên)
Giá tiền: 89.000 đ
Tác giả: Phạm Thị Phương Hạnh (Chủ biên)
Giá tiền: 92.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Dũng
Giá tiền: 94.000 đ
Tác giả: ThS. Dương Bạch Long
Giá tiền: 28.000 đ
Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
Giá tiền: 132.000 đ
Tác giả: TS. Đậu Tuấn Nam
Giá tiền: 36.000 đ
Tác giả: GS. TS. Đỗ Quang Hưng - TS. Trần Viết Nghĩa
Giá tiền: 63.000 đ
Tác giả: TS. Đào Nguyên Phúc
Giá tiền: 43.000 đ
Tác giả: GS. TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên)
Giá tiền: 67.000 đ
Tác giả: TS. Mai Ngọc Anh (Chủ biên)
Giá tiền: 47.000 đ
Tác giả: Báo Nhân dân
Giá tiền: 49.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Trương Minh Dục, TS. Lê Văn Định
Giá tiền: 77.000 đ
Tác giả: TS. Huỳnh Công Tín
Giá tiền: 65.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Giáp (Chủ biên)
Giá tiền: 57.000 đ
Tác giả: GS. TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên)
Giá tiền: 65.000 đ
« 12 13 14 15 16 »