Tác giả: PGS. TS. Lê Quốc Lý (Chủ biên)
Giá tiền: 52.000 đ
Tác giả: Nguyễn Thị Bảy - Phạm Lan Oanh
Giá tiền: 30.000 đ
Tác giả: TS. Ngô Thị Lan Anh
Giá tiền: 28.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phương Thủy, TS. Nguyễn Thị Thọ
Giá tiền: 45.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hoan (Chủ biên)
Giá tiền: 100.000 đ
Tác giả: Trần Thị Kim Cúc
Giá tiền: 50.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Lương Gia Ban, PGS. TS. Nguyễn Thế Kiệt (đồng chủ biên)
Giá tiền: 39.000 đ
Tác giả: GS. TS. Vũ Văn Hiền
Giá tiền: 58.000 đ
Tác giả: Phạm Hồng Giang – Bùi Hoài Sơn (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 111.000 đ
Tác giả: Cao Vọng Chi
Giá tiền: 174.000 đ
Tác giả: GS. VSTT. NGND. Phan Huy Lê
Giá tiền: 103.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Đỗ Bang (Chủ biên)
Giá tiền: 69.000 đ
Tác giả: Huỳnh Công Tín
Giá tiền: 82.000 đ
Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng (Chủ biên)
Giá tiền: 48.000 đ
« 12 13 14 15 16 »